Levelek, cikkek, írások kategória bejegyzései

SZASZ (Szülők a Szabad Születésért) civil szervezet álláspontja

A Fővárosi Bíróságnak arra a nyilatkozatára reagálunk, amelyben azt állítják, hogy a peres eljárások során nem magát az otthonszülést, csupán dr. Geréb Ágnest ítélik el.

A Fővárosi Bíróság 2011. október 6-i keltezésű sajtóközleményében reagált a Geréb Ágnes szabadon bocsátásáért tartott demonstráción elhangzottakra. Ebben azt hangsúlyozzák, hogy Geréb Ágnes ügyei nem az otthonszülés kriminalizálásáról szólnak.

A tények ennek ellenkezőjét bizonyítják:

–         Tény, hogy ma Magyarországon egyetlen orvos sem ül előzetesben vagy házi őrizetben foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetésért.

–         Tény, hogy nincs precedens műhiba miatti végrehajtandó szabadságvesztésre.

–         Tény, hogy a bűnügyi rovatokban az otthonszüléses ügyek a diszkriminatív bűnüldözés miatt felülreprezentáltak.

–         Tény az is, hogy a magyar szülészorvos-társadalom kivetette magából Geréb Ágnest és most részvét nélkül figyeli, szakvéleményeivel segíti meghurcoltatását.

 

Álláspontunk szerint ezek miatt nem tisztességes a bírói pártatlanságra hivatkozni, mert a példátlanul szigorú ítélet nem harmonizál a bírói gyakorlattal. Mindannyian tudjuk, hogy az ügyek igenis az otthonszülésről szólnak, hiszen csakis amiatt váltak ügyekké, hogy otthon történtek. Mindannyian látjuk, milyenek is a szóban forgó bírói döntések.

Ezek a jelek arra utalnak, hogy a támadások az otthonszülés ellen irányulnak, és valójában egy jogi köntösbe öltöztetett lejárató kampány tanúi lehetünk. A Geréb Ágnes elleni kényszerintézkedés indoklása pedig abszurd, hiszen amivel a szülész-nőgyógyászt vádolják, az gondatlanság, ami viszont kizárja a szándékosságot, s egyúttal a bűnismétlés lehetőségét is. Az sem világos, hogy mi egyáltalán a szóban forgó bűn, ha a bíróságnak – ahogy azt korábban kifejtették – valójában nem az otthonszüléssel, hanem Geréb Ágnessel van problémája.

Másféle ítéletre várunk!

 

Szülők a Szabad Szülésért

2011. október 7.

 

Sajtókapcsolat:

Rist Lilla 30/268-7449


Demonstráció Geréb Ágnesért — Ékes Ilona levele

Geréb Ágnes letar­tóz­ta­tá­sá­nak egy éves évfor­du­ló­ján a Szülők a Sza­bad Szü­lé­sért civil szer­ve­zet szer­ve­zé­sé­ben nagy­já­ból két­szá­zan gyűl­tek össze Buda­pes­ten, a Sem­mel­weis Orvos­tör­té­neti Múzeum mögött, hogy Geréb Ágnes szülész-nőgyógyász sza­ba­don bocsá­tá­sá­ért demonst­rál­ja­nak. A szer­vezők fel­ol­vas­ták Ékes Ilona kép­vi­selőasszony (FIDESZ) leve­lét is, melyet a részt­vevők­nek kül­dött, mivel sze­mé­lye­sen nem tudott részt venni a demonstráción.

“Egy tel­jes év telt el azóta, hogy dr. Geréb Ágnes bör­tönbe, majd házi őrizetbe került. A magyar orvosi perek tör­té­ne­té­ben pél­dát­lan az, aho­gyan Geréb Ágnes­sel bán­tak: az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő dok­tornőt csa­lád­tag­jai nem láto­gat­hat­ták, kéz-, láb– és derék­bi­lincs­ben vezet­ték tár­gya­lásra, nem enged­ték ki a napi levegőz­te­tésre, és elő­for­dult, hogy a tár­gya­lás előtti mig­rén­ro­hama alatt meg­ta­gad­ták tőle a gyógy­szert. Bár a hazai és nem­zet­közi til­ta­ko­zás hatá­sára elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ból házi őrizetbe került Geréb Ágnes, a hely­zet mos­tanra sem tisz­tá­zó­dott, a nyo­mo­zati sza­kasz még tart, a házi őrizet nem akar véget érni.

Most, ami­kor hazánk­ban jelentős a népes­ség­fo­gyás, a szü­le­té­sek száma 100 ezer alá csök­kent, és egyre több pár választja az egy gyer­me­kes csa­lád­ké­pet, illetve a gyer­mek­te­len­sé­get, külö­nö­sen rossz üzenet a csa­lá­dok felé, ha szem­be­ál­lít­ják az édes­anyát az újszü­löt­tel, a szülő nőt az őt segítőkkel.

A szü­lés egy nor­má­lis, ter­mé­sze­tes és egész­sé­ges folya­mat, melyet a nők akár 90%-a képes beavat­ko­zá­sok nél­kül átélni a neki meg­fe­lelő és általa meg­vá­lasz­tott körül­mé­nyek és támo­gató sze­mé­lyek között. Az anya– és baba­ba­rát szü­lé­szeti ellá­tás alap­fel­té­tele, és egy­ben alkot­má­nyos jog is, hogy a szülő nő sza­ba­don választ­hassa meg, hogy hol, milyen körül­mé­nyek között és kik­kel sze­retne szülni.

Sok nő biz­ton­sá­go­san tud szülni kór­há­zon kívül egy szak­ren­delő­ben, szü­le­tés­ház­ban vagy saját ott­ho­ná­ban, ha folya­ma­tos ren­del­ke­zé­sére áll a szak­kép­zett ápoló­sze­mély­zet, elér­hető a sürgős­ségi ellá­tás és léte­zik haté­kony beszámoltatás.

Sze­ren­csére ma már egyre több kór­ház­ban fel­is­me­rik az anya– és baba­ba­rát szü­lé­szeti ellá­tás jelentő­sé­gét, elő­nyeit, és lehető­sé­get adnak az anyá­nak arra, hogy elkép­ze­lé­sei sze­rint hoz­hassa világra gyer­me­két, mégis fon­tos lenne, hogy a szü­lés más hely­szí­nei is ren­del­ke­zésre állja­nak: legye­nek újra szü­le­tés­há­zak, szülőott­ho­nok, és legyen az ott­hon­szü­lés is elis­mert és támo­ga­tott helyszín.

Sok­fé­lék vagyunk, másra és másra van szük­sé­günk. Van­nak nők, akik esküsz­nek orvo­sukra, és a kór­házi gépe­zetre kíván­nak hagyat­kozni, ebben érzik magu­kat biz­ton­ság­ban. Van­nak nők, akik Dr. Geréb Ágnesre esküsz­nek, nála szül­tek, és leg­kö­ze­lebb is nála akar­nak szülni, s ismét csak van­nak mások, akik további alter­na­tí­vá­kat sze­ret­né­nek, mert igé­nye­ik­nek, biz­ton­ság­ér­ze­tük­nek sem a hagyo­má­nyos kór­házi modell, sem az ott­hon­szü­lés nem felel meg. Egy fej­lett, sok­színű demok­rá­ci­á­ban a kíná­lati paletta az élet vala­mennyi terü­le­tén szé­les, a jogi kere­tek pedig ehhez iga­zod­nak. Hiszen a cél közös: „minél töb­ben szül­je­nek jól, hábo­rí­tat­la­nul, minél keve­sebb beavat­ko­zás­sal” – aho­gyan azt Geréb Ágnes is meg­fo­gal­mazta a májusi kép­vi­selői meg­hall­ga­tásra írt levelében.

Dr. Geréb Ágnes, a magyar ott­hon­szü­lési moz­ga­lom nem­zet­kö­zi­leg elis­mert úttörője, aki­nek küz­delme nem csak a hábo­rí­tat­lan szü­lés jogá­ról, hanem a nők alap­vető emberi joga­i­ról, köz­tük a saját tes­tük feletti önren­del­ke­zési jog­ról is szól.

Bízunk a füg­get­len bíró­ság való­ban füg­get­len és körül­te­kintő ítéle­té­ben, melyet az ott­hon­szü­lés szak­mai irány­el­ve­i­nek figye­lem­be­vé­te­lé­vel hoz majd meg, meg­hall­gatva az ott­hon­szü­lés­ben jár­tas hazai és kül­földi szak­em­be­rek véle­mé­nyét, és figye­lembe véve a jól bevált kül­földi gyakorlatokat.”

Ékes Ilona, országgyű­lési kép­vi­selő, az AnyaBaba-barát moz­ga­lom védnöke

Buda­pest, 2011. októ­ber 5.

Minden napra egy mese – igaz történetek szülésről, születésről

2011. október 5-én már egy éve, azaz 365 napja korlátozzák dr. Geréb Ágnes szabadságát. Az elmúlt év minden napján. Minden nap minden pillanatában. Nem tudjuk, meddig még.
Ez a honlap minden napra  egy-egy szál virág helyett egy-egy mesét nyújt át neki az évfordulótól kezdve, és mindazoknak, akiknek nyitott a fülük, a szemük, a szívük. Minden napra egy mese – igaz történetek szülésről, születésről. Babáké, anyáké, apáké és családoké. Ágival.

Dr. Geréb Ágnes beszéde

Kedves Jelenlévők!

 

 

Öröm, hogy elindult egy effajta párbeszéd. Öröm, hogy elindult valami, ami mindannyiunk közös érdeke.

Valamit magamról. Négy saját szülés, 17 év intézeten belüli, 21 év intézeten kívüli szülés körüli munka és tapasztalat van mögöttem. Ez összesen 10 ezernél több kisbaba születését jelenti. Tevékenységem magja, ami a klinikai munkám alapjául szolgált, vezetett, és aztán onnan kivezetett, közös: a nőiség, az anyaság, az egymásra való odafigyelés, a másság elfogadása és értékelése. A szülészeten belül ez azt jelenti, hogy a vajúdás és a szülés alatti ellátásnak azt a módját igyekeztem biztosítani, melynek során a szülés folyamatába – az anya és a gyermek egészségi állapotát figyelembe véve – a lehető legkevesebb beavatkozás történik, mely során a nő biztonságban érzi magát és megőrizheti önbizalmát. Ebben az állapotban szabad, kreatív lehet, és világra hozhatja élete egyik legnagyobb művét. Dr. Geréb Ágnes beszéde bővebben…

A független bábák 12 pontja

  1. 10 éve Magyarországon minden 3. napon születik otthon egy egészséges újszülött szaksegítséggel.
  2. A magyarországi  szaksegítséggel kísért otthonszülés 22 éve alatt több mint 3500 szülésből egyetlen édesanya sem halt meg, míg kórházban Magyarországon minden évben halnak meg édesanyák szüléssel kapcsolatban és ezen halálozások több mint fele császármetszéshez köthető.
  3. A ma Magyarországon otthonszülők túlnyomó többsége nagycsaládos, míg kórházban szülő nőtársaink zöme legfeljebb egy vagy két gyermeket szül.
  4. Az otthon szült nők körében a gyermekágyi depresszió nem fordul elő, vagy ha nagyon ritkán mégis, akkor enyhe lefolyású, míg a kórházban szülő nőknél ma Magyarországon már súlyos népbetegség méreteit ölti.
  5. A mai otthonszülés nem visszalépés ősanyáink idejébe, hanem előrelépés, ami azon alapszik, hogy egy európai országban, mint Magyarország, az egészségügyi és szociális háttér lehetővé teszi, hogy a szülés túlélése mindkét fél részére az alap legyen és nem a végcél. Mi abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy továbblépve a puszta fizikai túlélésen az egészség többi összetevőjével is foglalkozhatunk.  Erről a jogos és szükséges továbblépésről szól a mai magyar otthonszülés, és nem a szülés helyszínéről.
  6. Az a szemlélet, hogy a szülésben túl kell lépni a puszta túlélésre való törekvésen nem csak az otthonszülők jogos elvárása, hanem minden kórházban szülő nőé is, ezért nem nevezhetjük az otthonszülést csak évi néhány száz nő magánügyének.
  7. Azt az egészségügyi protokollt, amiben az élettani várandósság, szülés és gyermekágy mint az élet egyik kiemelkedő természetes folyamata szerepel, amelyet a szaksegítségnek  személyre szabottan támogatnia kell a beavatkozások minimalizálásával, nevezünk bábai modellnek, szemben az orvosi, beavatkozásközpontú modellel.
  8. Mind a WHO ajánlásai, mind a 2005-ös EU direktíva arra utasítja Magyarországot, hogy az élettani szüléseknél a bábákat hagyja önállóan tevékenykedni kórházon belül is, de 5 év alatt Magyarországon ennek még az első lépései sem történtek meg. Ezek a szükséges első lépések lennének:

–       az önálló bábai/szülésznői szakma elismerése szakmakóddal

–       saját, orvosoktól független szakmai felügyelete a bábai/szülésznői munkának saját szakmai kollégium által

–       ráképzési lehetőség azok számára, akik önállóan akarnak dolgozni kórházon belül vagy kívül

  1. Ha az otthonszülés bábáinak megadják az önálló szakma jogát, akkor meg kell adniuk a kórházban dolgozó szülésznőknek is, ami pedig az egész magyarországi szülészeti ellátás mélyreható reformját vonná maga után. Ez anyagi és presztízsveszteséggel jár az orvosok részéről, ezért igyekeznek megakadályozni. Ebben támogatja az orvosokat a gyógyszeripari lobbi, mivel nyilvánvaló, hogy az otthoni szülés sokkal költséghatékonyabb és olcsóbb. Csak emiatt a mögöttes érdek miatt lehetséges, hogy évek óta minden tiltakozás ellenére ellehetetlenítik a kórházi ambuláns szülést is azzal, hogy a szülésért járó pénzt sem kapja meg a kórház, ha a szülő nő nem veszi igénybe a kórház hotelszolgáltatását.

10. A reformok megakadályozásának leggyakoribb eszköze a félretájékoztatás és a tudományos eredmények meghamisítása.  Ez történt a legutóbbi híradásokban olyan sokat emlegetett Wax-tanulmány (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20598284) esetében is, ahol politikai indíttatásból, a tudományhamisítás minden eszközét bevetették: 1970-80-as évekből származó adatokat használtak fel, kis esetszámú tanulmányokat vetettek össze nagy esetszámúakkal egyenrangúan, eltérő szabályozáson alapuló ellátásokat vetettek össze egyenlőként és a legsúlyosabb, hogy a tervezett és a tervezetlen, a szaksegítséggel kísért és a szaksegítség nélküli otthonszüléseket is egy kalap alá vették, ezért jutottak hamis következtetésre. Valójában csak egy dolog megállapítására alkalmas ez a tanulmány, hogy csak a szaksegítséggel kísért, tervezett otthonszülés a biztonságos.

11. Szem előtt tartva, hogy csak a szaksegítséggel kísért, tervezett otthonszülésről bizonyították be tudományosan, hogy legalább olyan biztonságos, mint a kórházi szülés, a legrosszabb opciót választja Magyarország, ha a nők alkotmányos joga mellé, ami szavatolja, hogy maguk rendelkezhetnek a szülésük helyszíne és kísérői felől, megtagadja vagy ellehetetleníti a szaksegítséget, ezzel felelőssé válik az esetlegesen bekövetkező tragédiákért.

12. 22 éve adósa az állam a nőknek nem csak az otthonszülés rendezésével, de a  kórházi élettani szülések szülésznők kezébe adásával is, és a kórházi szülés, mint a férfiak által nők ellen elkövetett  második leggyakoribb erőszak megszüntetésével. A magyarországi szülészet reformja – benne az otthonszülés rendezése – halaszthatatlan politikai/nőpolitikai ügy, ami nem csak minden jelenlegi és jövőbeni szülőképes korban lévő nőt érint, hanem minden megszülető vagy éppen ezekből az okokból meg nem születő magyar állampolgárt, nemre való tekintet nélkül.